Challenges facing management practice in the light of Industry 4.0: The example of Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(2)

Keywords:

Industry 4.0, cyber-physical systems (CPS), robotisation

Abstract

The article outlines selected challenges brought by Industry 4.0 as well as consequences for Polish businesses in the modern process of their management. The concept is based on a close connection between physical objects and information network. Sophisticated networks of businesses are being created, connected with smart resources communicating via the Internet. This means cooperation within implemented cyber-physical systems affecting a company's environment, its production model, value-added chain of business processes and organisational structure.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASD Consulting. (2018). Wyzwania polskich przedsiębiorstw w erze Industry 4.0 [Challenges of Polish enterprises in the era of Industry 4.0]. Retrieved from https://asdconsulting.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport-ASD-06-2018.pdf [in Polish].

ASTOR. (2016). Przemysl 4.0. Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz? Retrieved from https://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf [in Polish].

ASTOR. (2017a). Inżynierowie Przemysłu 4.0 [Engineers of Industry 4.0]. Kraków:, Poland: ASTOR Publishing. Retrieved from https://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_Inzynierowie_4.0_whitepaper.pdf [in Polish].

ASTOR. (2017b). W jakie technologie inwestują firmy produkcyjne w Polsce? Retrieved from https://polskiprzemysl.com.pl/wp-content/uploads/Raport-ASTOR-2017.-W-jakie-technologie-inwe stuj%C4%85-firmy-produkcyjne-w-Pol....pdf[in Polish].

Badurek, J. (2015). Przedsiębiorstwo informacyjne. Systemy produkcyjne nowej generacji [Information company. New generation production systems]. Gdańsk, Poland: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej [in Polish].

Bartodziej, Ch. J., (2016). The Concept Industry 4.0: An Empirical Analysis of Technologies and Applications in Production Logistics. Wiesbaden, Germany: Springer Gabler, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Bartoszewicz, G. (2017). Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM w celu zwiększenia efektywności złożonych procesów logistyki 4.0 w systemach ERP 2.0 [The use of BPM process management methods to increase the efficiency of complex logistics processes 4.0 in ERP 2.0 systems]. In P. Cyplik and M. Adamczak (Eds.), Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki biznesowe [Selected problems of modern logistics in the light of scientific research and business practice] (pp.12-31). Poznań, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki. Retrieved from http://wsl.com.pl/tl_files/wydawnictwo/publikacje/WSL_Forum_2017/1. pdf [in Polish].

Bis, J. (2013). Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej [Business Model Innovation – a way to increase competitive advantage]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Modele Biznesowe [Entrepreneurship and Management. Business Models] XIV(13), Part 2, 53-64. Retrieved from http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-2.pdf [in Polish].

Frankowska, M., Malinowska, M., & Rzeczycki, A. (2017), Kształtowanie modeli biznesu w erze Industry 4.0 [Developing New Business Models for the Industry 4.0 Concept]. , [in:] R. Matwiejczuk, L. Pisz (eds.) Logistyka w naukach o zarządzaniu. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Logistyka w Naukach o Zarządzaniu [Entrepreneurship and Management. Logistics in Management Sciences], XVIII(8), Part 1, 97-109. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-8-1.pdf [in Polish].

Geissbauer, R., Vedso, J., & Schrauf, S. (2015, September). Industry 4.0: Building the digital enterprise. Global Industry 4.0. PWC. Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Gracel, J. (2016). Industry 4.0 – kluczowe pytania i odpowiedzi [Industry 4.0 - Key Questions and Answers]. Automatyka. Podzespoły. Aplikacje [Automation. Components. Apps], 6(10), 36-39.

Hermann, M., Pentek, T., Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper No 01. Germany: Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau. Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management. Retrieved from https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2759968/mod_folder/content/0/Design-Principles-for-Indu strie-4_0-Scenarios.pdf?forcedownload=1

Hu, Ch. S. (2013). A New Measure for Health Consciousness: Development of A Health Consciousness Conceptual Model. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/299484743_A_New_ Measure_for_Health_Consciousness_Development_of_A_Health_Consciousne ss_Conceptual_Model

Gausemeier, J., & Klocke, F. (Eds.). (2016). Industrie 4.0 International Benchmark, Options for the Future and Recommendations for Manufacturing Research. Paderborn: Aachen. Retrieved from https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-international-benchmark-options-for-the-future-and-recommendations-for-manufacturing-research/

International Federation of Robotics. (2018). Robot density rises globally. Frankfurt: IFR. Retrieved from https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-density-rises-globally.

Kardas, M. (2016). Pojęcia i typy modeli biznesu [Concepts and types of business models]. In K. Klincewicz (Ed.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych [Management, organization and organization - review of theoretical perspectives] (pp. 298-318). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Retrieved from http://timo.wz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/20-Marcin-Kardas-Poj%C4%99cia-i-typy-modeli-biznesu-Klincewicz-Krzysztof-red-Zarzadzanie-organizacje-i-organizowanie.pdf [in Polish].

Kocór, M. (2015). Niedopasowanie kompetencyjne [Competency mismatch]. In J. Górniak (Ed.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań [Polish labor market - challenges and directions of activities] (pp. 12-26). Warsaw: PARP. Retrieved from https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/PO WR.03.01.00-IP.08-00-3MU18/zalacznik_nr_12_polski_rynek_pracy___wyzwania_i_kierunki_dzialan_n a_podstawie_badan_bilans_kapitalu__ludzkiego_20102015.pdf [in Polish].

Kwilinski, A. (2018a). Mechanism for assessing the competitiveness of an industrial enterprise in the information economy. Research Papers in Economics and Finance, 3(1), 7-16. https://doi.org/10.18559/ref.2018.1.1

Kwilinski, A. (2018b). Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy. Virtual Economics, 1(1), 7-25. https://doi.org/10.34021/ve.2018.01.01(1)

Кwilinski, A. (2018c). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and Management of Innovations, 4, 116-128. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-11

Lee, J., Lapira, E., Bagheri, B., & Kao, H.A. (2013). Recent advances and trends in predictive manufacturing systems in big data environment. Manufacturing Letters, 1(1), 38-41. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2013.09.005

Liczmańska, K., & Kuczyńska, M. (2016). Wartości dla klienta jako główny element modelu biznesu linii lotniczych Rynair [Values For The Customer As The Main Element Model Business Airline Rynair]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, XLIII(3), 193-207. [in Polish] http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2016.040

Magruk, A. (2017). Minimalizacja niepewności w systemie Przemysłu 4.0 [Minimizing of uncertainty phenomenon in system of Industry 4.0 by anticipation of unprecedented events]. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 108, 243-254. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/ baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fa3aaa01-67eb-4153-a260-cb53280f8fcb/c/magruk_ ZNPSL_OZ_2017_108.pdf [in Polish].

Mazurek, G. (2018). Internet Rzeczy a cyfrowa transformacja - implikacje dla marketingu B2C [Internet of Things and digital transformation - implications for B2C marketing]. In L. Sułkowski and D. Kaczorowska-Spychalska (Eds.), Nowy paradygmat rynku [A new market paradigm] (pp. 33-57). Warsaw: Difin [in Polish].

Miśkiewicz, R. (2019). Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry enterprises in Poland. Process digitisation in the industry 4.0 concept. Warsaw, Poland: Wydawnictwo PWN.

Olender-Skorek, M. (2017). Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii [Fourth industrial revolution and selected aspects of economics]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy [Social Inequality and Economic Growth], 51(3), 38-49. http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.3 [in Polish].

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera Creating business models. Visionary Handbook]. Gliwice, Poland: Wydawnictwo Helion [in Polish].

Pająk, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(21), 204-217. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i21.91052

Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy [Digitization of the economy and society - global, European and national dimensions]. In J. Gajewski, W. Paprocki, and J. Pieriegud (Eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych [Digitization of the economy and society - opportunities and challenges for infrastructure sectors] (pp. 11-37). Gdańsk, Poland: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa. Retrieved from https://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryza cja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf [in Polish].

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Davos: Word Economic Forum. Retrieved from https://luminariaz.files.wordpress.com/2017/11/the-fourth-industrial-revolution-2016-21.pdf

Siemens. (2017). Digitalization Productivity Bonus: Sector Insights. Retrieved from https://new.siemens.com/global/en/products/financing/whitepapers/white paper-the-digitalization - productivity-bonus-sector-insights.html

Weyer, S., Schmitt, M., Ohmer, M., & Gorecky, D.(2015), Towards Industry 4.0-Standardization as the crucial challenge for highly modular, multi-vendor production systems. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 579-584. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.143

Whitmore, A., Agarwal, A., & Xu. L. (2015). The Internet of Things—A survey of topics and trends. Information System Frontiers, 17(2), 261-274. https://doi.org/10.1007/s10796-014-9489-2

Wirtz, B.W., Pistoia, A., Ullrich, S, & Gottel, V. (2015). Business Models: Origin, Development and Future Research Perspectives. Long Range Planning, 49(1). 36-54. http://dx.doi.org/10.1016/j.lrp.2015.04.001

Wosiek, M. (2015a). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, Part 1: Kapitał ludzki a kapitał społeczny [The Inconsistencies in the Development of Human Capital in Poland - a View through the Prism of the Concept of Intellectual Capital. Part 1: Human Capital and Social Capital]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy [Social Inequality and Economic Growth], 41, 340-353 [in Polish].

Wosiek, M. (2015b). Niespójności w rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce – spojrzenie przez pryzmat koncepcji kapitału intelektualnego, Part 2: Kapitał ludzki a kapitał strukturalny rozwoju [The Inconsistencies in the Development of Human Capital in Poland - a View Through the Prism of the Concept of Intellectual Capital. Part 2 : Human Capital and Renewal Capital]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy [Social Inequality and Economic Growth], 42, 327-339 [in Polish].

Downloads

Published

2019-04-16

How to Cite

Miśkiewicz, R. (2019). Challenges facing management practice in the light of Industry 4.0: The example of Poland. Virtual Economics, 2(2), 37–47. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(2)

Issue

Section

Articles